Jak zatrudnić pracownika ze Wschodu?

Jak zatrudnić pracownika ze Wschodu?

Jak zatrudnić pracownika ze Wschodu? Być może dla niektórych osób będzie to zaskoczenie, ale w Polsce pracuje bardzo dużo obcokrajowców. Nasz kraj znajduje się w czołówce państw, które udzielają długoterminowych pozwoleń pobytu dla cudzoziemców pochodzących z państw trzecich, w związku z pracą zarobkową na terenie Polski. W samym 2016 roku wydano prawie pół miliona takich zezwoleń. Najwięcej z całej Unii Europejskiej. Polscy pracodawcy chętnie zatrudniają obcokrajowców, zwłaszcza tych pochodzących z krajów na wschód Polski.

Jakie formalności należy dopełnić aby móc zatrudniać cudzoziemca? Jak długo może on przebywać na terenie Polski? Gdzie szukać pracowników? Jak zabezpieczyć się przed oszustwem? Poniżej kilka wskazówek, które pomogą pracodawcy znaleźć odpowiedniego pracownika.

  • Obowiązki obcokrajowca

Jak zatrudnić pracownika ze Wschodu?

Wśród najczęściej zatrudnianych obcokrajowców dominują mieszkańcy Ukrainy. Na drugim miejscu znajdują się Białorusini. Te dwie grupy stanowią główną siłę pracowniczą, która poszukuje pracy na terenie naszego kraju.

Jeżeli dany pracownik za wschodu będzie chciał pracować w Polsce, musi posiadać tytuł pobytowy. Ten dokument funkcjonuje w kilku wariantach. Może to być dokument zezwalający na pobyt czasowy (nie przekraczający 3 lat) na terenie Polski lub pobyt stały, czyli nie posiada limitu czasowego. Cudzoziemiec może również uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, które też nie posiada limitu czasowego. W innych przypadkach dana osoba może się ubiegać również o azyl lub status uchodźcy. We wszystkich tych wariantach cudzoziemiec staje się zdolny do podjęcia legalnej pracy.

  • Obowiązki pracodawcy

Sam pracodawca chcący zatrudnić obcokrajowca musi zacząć od uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca w jego firmie. Następnie zatrudnić go na zasadzie pracy sezonowej lub zdecydować się na wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. W zależności od wybranego wariantu pracodawca przekazuje stosowny dokument pracownikowi.

W dalszej kolejności pracodawca zobowiązany jest podpisać z obcokrajowcem odpowiednią umowę o pracę. Umowa powinna być przetłumaczona na język ojczysty zatrudnianego pracownika. Pracodawca powinien również otrzymać od pracownika kopie dokumentu potwierdzającego legalność pobytu obcokrajowca na terenie naszego kraju.

Najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczęciu pracy przez obcokrajowca, należy poinformować o tym fakcie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku, gdy ostatecznie pracownik ze Wschodu nie podejmie pracy, należy poinformować o tym ministerstwo w terminie do siedmiu dni od terminu rozpoczęcia pracy wskazanym w dokumentach.

Kolejne kroki zależą od rodzaju umowy. Jeżeli jest to wymagane w zawartej umowie, pracodawca powinien zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego. W innym przypadku, pracodawca nie musi składać dodatkowych oświadczeń.

  • Praca sezonowa

Zezwolenie na pracę sezonową jest nowym typem zezwolenia, które wydaje starosta na okres maksymalnie dziewięciu miesięcy w roku. Tego typu zlecenia mają dotyczyć prac uzależnionych od zmian pór roku, czyli większe zapotrzebowanie na dodatkową pomoc pojawia się tylko w określonych miesiącach w ciągu roku. Chodzi głównie o branże związane z rolnictwem, ogrodnictwem czy turystyką. Wśród nich możemy wyróżnić uprawę warzyw, tytoniu, drzew i krzewów ozdobnych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, pracę w restauracjach i innych placówkach gastronomicznych, chów zwierząt i ich hodowla.

  • Brak działalności gospodarczej

Jeżeli dana osoba chce zatrudnić obcokrajowca, ale nie posiada zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz nie prowadzi działalności rolniczej, może ubiegać się o zaświadczenie zatrudnienia pracownika w gospodarstwie domowym.

Pracodawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o zezwolenie na pracę dla pracownika z  innego kraju i zarejestrowania go w powiatowym urzędzie pracy. Na mocy tego wniosku obcokrajowiec może pracować w danym gospodarstwie domowym przez okres sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy.

  • Gdzie szukać pracowników?

Najprostszym rozwiązaniem jest zgłoszenie chęci zatrudnienia obcokrajowca w urzędzie pracy lub dodanie stosownego ogłoszenie na portalu internetowym lub w gazecie. Innym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do agencji rekrutacyjnej, która specjalizuje się w wyszukiwania pracowników z innych krajów. Jest to najwygodniejsze dla pracodawcy wyjście, ponieważ tego typu agencje zajmują się wszystkimi formalnościami i pracodawca nie musi się niczym przejmować. Z drugiej strony firma poszukująca pracowników, nie może wcześniej sprawdzić czy aby na pewno dany pracownik spełnia wszystkie wymagania. O ile w przypadku prostych prac fizycznych doświadczenie nie jest ważne, to jeśli pracodawca poszukuje wysoko wyspecjalizowanego pracownika, być może powinien załatwić wszystko sam i dowiedzieć się jak najwięcej o potencjalnym współpracowniku.

angielski szwedzki

About the Author

You may also like these