Usługi geologiczno-geotechniczne

Usługi geologiczno-geotechniczne

Rozwiązywanie problemów na wczesnym etapie budowy: usługi geologiczno-geotechniczne mają na celu wykonanie niezbędnych obliczeń, kontrolę oraz wykonanie inżynierii gruntu. Badania są rodzajem i elementem badań inżynierskich. Koncepcja inżynierii geotechnicznej jest znana deweloperom i wprowadzona w celu spełnienia międzynarodowych norm bezpieczeństwa budowlanego.

Dlaczego potrzebne są badania inżynierii geotechnicznej?

Uwzględniając właściwości gruntu, pomagają w prawidłowym zaplanowaniu posadowienia instalacji budowlanych i inżynierskich. Służby geologiczne i geotechniczne są niezbędne do wykonania obliczeń ciężkich konstrukcji zlokalizowanych w istniejących warunkach zabudowy, gdzie w pobliżu znajdują się obiekty podziemne. Lub głęboko pod terenem i budynkami o wyższym poziomie odpowiedzialności. Raport z badań inżynierskich i geotechnicznych powinien trafnie odpowiedzieć, czy ciśnienie przechodzące przez grunt podczas budowy domu nie przeniesie się na otaczające obiekty i nie spowoduje jego zniszczenia. Należy również odpowiedzieć na pytanie przeciwne, czyli czy oddziaływanie otaczających budowli i budynków na projektowany obiekt jest dopuszczalne w ramach dopuszczalnych norm.

Jakie usługi geologiczne i geotechniczne mogą pomóc w rozwiązywaniu zadań podczas budowy obiektu?

W trakcie badania geotechnicznego można rozwiązać wiele ważnych zadań:

 • Oznaczanie składu, podstawowych właściwości i stanu gleby
 • Przewidywanie możliwych zmian gleb pod wpływem wilgoci, suszy, wysokich i niskich temperatur, obciążeń statycznych i dynamicznych itp.
 • Przewidywanie stopnia odporności
 • Opracowanie zaleceń dotyczących zwiększania stabilności naturalnych brył i tworzenia sztucznych brył
 • Wydawanie zalecenia dotyczące infrastruktury konstrukcji i systemów inżynierskich.

Firmy świadczące usługi geologiczne i geotechniczne zatrudniają specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie studiów, którzy dobrze wykonują swoją pracę i rozwiązują wszystkie zadania stawiane przez swoich klientów.

Jakie rodzaje zawodów są objęte badaniami inżynierii geotechnicznej?

Materiałami wyjściowymi do badań geotechnicznych są:

 • Dane geologiczne
 • Kontrola techniczna pobliskich budynków
 • Mapa topograficzna.

Usługi geologiczne i geotechniczne wykonywane są w oparciu o pozyskane dane i z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych. Przygotuj raport techniczny do dalszej analizy.

Badania geotechniczne wykonuje się z dwóch powodów

 1. Po pierwsze, istnieją określone prawa. Jeśli organizacje i osoby odpowiedzialne nie spełnią ustalonych wymagań, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, nawet karnej.
 2. Drugim równie ważnym argumentem przemawiającym za potrzebą kompetentnych badań inżynierskich i korzystania z usług geologicznych i geotechnicznych jest argument eksploatacji i bezpieczeństwa. W końcu nieprzyjemne zdarzenie spowodowane błędem lub niedopatrzeniem może prowadzić do bardziej negatywnych konsekwencji.

Typowym przykładem błędów obliczeniowych w opracowaniach geotechnicznych jest zawalenie się ścian, deformacja tuneli w obiektach podziemnych i oczywiście w tych przypadkach niezwiązanych z jakością wykonania.

Profesjonalne firmy prawidłowo wykonają wszelkiego rodzaju prace związane z badaniami geotechnicznymi:

 • Obliczanie wpływu zaprojektowanych konstrukcji na sąsiednie obiekty
 • Obliczanie stateczności i deformacji różnych konstrukcji z wykorzystaniem metod mechaniki gruntów
 • Określenie adekwatności robót budowlanych zerowej pętli przy użyciu prawidłowej techniki
 • Monitorowanie i przeprowadzanie niezbędnych prac ulepszających glebę podczas budowy.
 • Właściwe i terminowe badania geotechniczne są warunkiem bez przyszłościowej przyszłości samego obiektu i wielu instytucji.

Geologia i usługi geotechniczne – studia geologiczno-inżynierskie

Usługi geologiczno-geotechniczne
Usługi geologiczno-geotechniczne

Przeprowadzamy kompleksowe badania inżynieryjno-geologiczne w celu zbadania gruntu w miejscu planowanej lub przebudowywanej konstrukcji, instalacji obiektów liniowych (autostrady, linie kolejowe, rurociągi itp.). W trakcie pracy ze sprzętem wiertniczym na określoną głębokość określa się rodzaj gleby, właściwości fizykochemiczne i cechy konstrukcyjne. Zbadano warunki hydrogeologiczne i geologiczne w celu określenia poziomu wód gruntowych, ich składu i wpływu na beton i różne metale w budynkach. Na podstawie tego raportu można podjąć decyzje dotyczące wykonalności budowy, wyboru rodzaju fundamentu, głębokości ułożenia oraz tego, czy wymagane są dodatkowe prace geologiczne w celu usunięcia lub osuszenia gleby.

Badania Geologii Budowlanej

Czas wykonywania prac inżynierskich i geologicznych zależy od kilku czynników. Po pierwsze, badania geologiczne wymagają uprzedniego zatwierdzenia i uzyskania pozwoleń na zabezpieczenie prac geologicznych. Zazwyczaj na tę fazę przeznacza się około 1 miesiąca.
Po drugie, plac budowy może nie nadawać się do prac geologicznych ze względu na niekorzystne warunki pogodowe lub inne czynniki opóźniające rozpoczęcie fazy terenowej. Same prace terenowe (wiercenie, pobieranie próbek, sondowanie statyczne) trwają kilka dni lub dłużej, w zależności całkowicie od ilości używanego sprzętu.

About the Author

You may also like these